MATEŘSKÁ  ŠKOLA   KARVINÁ –HRANICE   SLOVENSKÁ  2872

 

Školní řád

Č.j.:                  151/2014

Účinnost : od 01.09.2016

Spisový znak : 3.1.

Skartační znak :   S 5           

 

Ředitelka Mateřské školy Karviná – Hranice Slovenská 2872 v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy .

1. Provoz mateřské školy       

·Od 6,00 do 16,00 hod.

·Kapacita mateřské školy je 100 dětí ve čtyřech třídách.

·Budova MŠ se uzamyká z důvodu bezpečnosti a pohybu neohlášených osob; otevřená je  v  době
od 6,00 – 8,00 ; 12,15 –12,30 ; 15,00 –16,00.

Rodiče jsou povinni plánovat si příchod a odchod z MŠ tak, aby toto časové rozvržení bylo dodržováno
a nebyla narušována vzdělávací činnost školy.

2. Povinnosti zákonných zástupců

·Zákonní zástupci dětí (případně osoby pověřené k přebírání dětí z MŠ) jsou povinni:

a) zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy zdravé, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně
a čistě upraveno (hrací kalhoty, případně zástěrka, tričko, přezůvky),

b) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

c) informovat neprodleně (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) pedagogického pracovníka o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka v objektu školy (šatna, školní zahrada apod.),

d) předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné - např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod); vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost ohlásit mateřské škole,

e) při převzetí dítěte z MŠ od pedagoga zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte – boule, modřina apod.) a bez zbytečného odkladu (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) informovat pedagoga; na pozdější upozornění či stížnosti nebude ze strany MŠ brán zřetel!

·Obutí dětí  musí splňovat bezpečnostní požadavky /pevné plné přezůvky s protiskluznou podrážkou, boty na zahradu a pobyt venku pevné a uzavřené).

·Všechny věci musí být zřetelně podepsány, uloženy v šatnovém bloku nebo botníku.

·Za nepodepsané věci či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, škola neručí. Rovněž škola neručí za cennosti - náušnice, řetízky, náramky apod.  Na hračky, které si dítě přinese do MŠ z vlastní iniciativy, není škola povinná dohlížet.

3. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

·Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme
od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. 

·Všechny děti se scházejí od 6,00–7,30  v červené třídě, poté odcházejí se svou učitelkou do kmenové  třídy.

· Děti odcházející domů po obědě si vyzvedávají rodiče v době od 12,15 -12,30   hodin, odpolední rozcházení je od 15,00 – 16,00 hod.

· Od 15,30–16,00 se děti   rozcházejí  z červené třídy .

·Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení
v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.

·Pokud je z provozních důvodů nutno zavřít  či spojit   některou třídu, je informace o umístění dětí zveřejněna na viditelném místě.

·Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují v mateřské škole déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.

·V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole nebo v dalších mimořádných případech (návštěva lékaře, rodinné důvody apod.), bude s nimi samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení  vzdělávání.

·Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou právně zodpovědnou osobu pro jeho předávání
a přebírání při vzdělávání v mateřské škole, jejíž jméno uvedou v evidenčním listě. Žádné osobní, telefonické či  písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte.    

4. Jednotný postup při řešení problematiky nevyzvednutí dítěte rodičem / zákonným zástupcem z mateřské školy po skončení provozu vydaný vedoucím Odboru školství a kultury  Magistrátu města Karviné

·Pedagog MŠ bude kontaktovat rodiče/zákonné zástupce, osoby uvedené jako oprávněné
v evidenčním listě k vyzvednutí dítěte.

·V případě neúspěchu informuje telefonicky  ředitelku školy; kontaktuje městskou policii
a požádá ji o součinnost při předání dítěte pedagogem.

·V případě, že se i přes veškeré úsilí nepodaří dítě předat nikomu z osob oprávněných k převzetí dítěte, bude městská policie kontaktovat službu konajícího zaměstnance oddělení sociálně právní ochrany dětí
 / OSPOD /, který dítě od pedagoga převezme.

·  Veškeré náklady spojené se zajištěním neodkladné péče o dítě jsou předloženy k úhradě jeho zákonným zástupcům (práce přesčas, doprava, umístěnka atd.).

5. Omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsob informování
o jejich zdravotním stavu

·Dobu nepřítomnosti dítěte ve vzdělávacím procesu  mohou  rodiče sdělit osobně učitelce třídy, telefonicky v době od 6 – 7; 12 - 16 hod. nebo prostřednictvím e-mailu  msslovenska@volny.cz.

·Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. 

·Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

· V případě neodkladné návštěvy lékaře s dítětem za doprovodu zaměstnance školy je rodič povinen ihned a neprodleně uhradit škole výdaje s tímto spojené.

· Při  nástupu dítěte do kolektivu po nemoci či nepřítomnosti delší než 1 den  zákonný zástupce doloží čestné prohlášení , které je přístupné v šatně a vyplněné jej předá učitelce.

6. Stravování dětí

·Doby podávání jídel:

ranní svačina        8,45 – 9,15, 

oběd                       11,45 –12,30

odpolední svačina 14,30 – 15,00.

·Omlouvat dítě ze stravy je  nutno nejpozději do 7,00 hodin. Omlouvat lze osobně, e-mailem,  telefonicky na čísle  MŠ 596 312 153, školní jídelna 596349459

·V případě neomluvené absence nebude platba stravného odhlášena.

·Stravné se hradí zálohově předem, v následujícím měsíci se omluvené dny odečítají
od celkové zálohy. Vyúčtování  za školní rok probíhá   poslední den  v měsíci červnu.

·V době prázdnin se stravné hradí až po ukončení prázdninové docházky.

· Rodič je povinen uhradit platbu za stravné vždy 1. středu v měsíci. Toto ustanovení se   týká
i případu, kdy dítě je nepřítomno v MŠ.

7.  Přijímání dětí do mateřské školy

·Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka mateřské školy  po dohodě se zřizovatelem.

·Přihlášku k přijetí mohou rodiče podat během celého školního roku, toto podání však nenahrazuje nutnost dostavit se do mateřské školy v době zápisu..

·O termínech je veřejnost informována prostřednictvím plakátů.

·O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka mateřské školy dle §34 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

·O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě  písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

·O stanovení zkušebního pobytu dítěte na dobu tří měsíců  rozhoduje ředitelka mateřské školy.

·Přednostně jsou přijímány děti   v posledním roce před zahájením školní docházky a děti jejichž sourozenci již do mateřské školy docházejí.

8. Úplata za vzdělávání v mateřské škole

·Dle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., dále jen školského zákona a § 6 Vyhlášky č.14/2005 Sb. v platném znění platí Směrnice č. 3/2012  o vybírání úplaty za vzdělávání v mateřské škole.

·Rodiče dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy budou hradit úplatu 
za vzdělávání nejvýše do 50 % neinvestičních nákladů. Základní částka úplaty je stanovena vždy
na období jednoho školního roku.

·Splatnost úplaty je vždy 1. středu v měsíci.

·Dětem v posledním ročníku mateřské školy   bude poskytováno vzdělávání bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců dle § 123, odst. 2 školského zákona . Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.

·O snížení úplaty či osvobození rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce. 

·Dokud však nebude rozhodnuto o snížení či osvobození, musí být úplata uhrazena.

9. Ukončení předškolního vzdělávání

·Ředitelka školy může po předchozím písemně oznámeném upozornění zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání,dle §35 školského zákona

- pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než2 týdny

- pokud zákonný zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ

- pokud ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

- pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem, případně pověřenou pracovnicí jiný termín úhrady.

·Pokud rodiče chtějí ukončit docházku dítěte do MŠ, oznámí tuto skutečnost písemně ředitelce MŠ. S vedoucí školní jídelny dohodnou odhlášení stravného, případné vrácení přeplatku.

10. Prázdninový provoz

·Provoz školy je přerušen v měsíci červenci nebo  srpnu po dohodě se   zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu je dáno na vědomí rodičům nejméně 2 měsíce předem. Mateřská škola nezajišťuje náhradní provoz po dobu omezení či přerušení.

·Provoz školy je dále přerušen po dohodě se zřizovatelem zpravidla na dobu 1 týdne v měsíci prosinci v období zimních prázdnin.

11. Styk s rodiči

·Rodiče mají možnost denně hovořit s učitelkami na třídách, vždy s ohledem na právě probíhající  vzdělávací činnost a bezpečnost přítomných dětí.  

·Pokud chtějí řešit záležitosti s vedením MŠ, obracejí se na ředitelku MŠ . Krátké osobní jednání s ředitelkou je zpravidla možné denně od 10,00 do 11,30 , delší schůzky je vhodné sjednat předem.

12. Informování zákonných zástupců dětí o školních a mimoškolních akcích

·O všech akcích pořádaných mateřskou školou budou rodiče informování v dostatečném předstihu písemnou vývěskou v šatně třídy nebo na informační tabuli školy.

·V případě, že součástí těchto akcí bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci.

· Účast dítěte na akcích pořádaných mimo budovu a areál školy vyjádří zákonný zástupce svým podpisem na předtištěném tiskopise, jehož platnost je po celý školní rok. V případě nesouhlasu zajistí svému dítěti dozor.

13. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

13.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

Vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí při přebírání dítěte zraněného (např. velký rozsah šití tržné rány, dlahy, sádra na končetinách apod.) může pedagogický pracovník odmítnout přijetí tohoto dítěte do mateřské školy.

V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ (zvýšená teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha apod.), je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po telefonické výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a zajistit další zdravotní péči o dítě.

Pedagogové dětem nesmí podávat v době pobytu v MŠ žádné léky ani léčiva. V závažných případech (např. alergie, astma apod.) na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře a poučení pedagoga lze léky mimořádně podat.

V ostatních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (dále jen BOZ) se škola řídí svojí směrnicí k zajištění BOZ dětí, která je součástí školního řádu.

Postup při úrazu dítěte

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vzdělávání v herně, na chodbě, na zahradě, na hřišti popř. jiném místě, jsou děti povinny hlásit bez zbytečného odkladu vyučujícímu nebo jinému zaměstnanci školy, kteří dále postupují takto:

Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy.

Informovat ředitele školy.

Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod zaměstnancem školy k lékaři.

Oznámit skutečnost bez zbytečného odkladu zákonným zástupcům dítěte.

Provést zápis do knihy školních úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu.

13.2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství , vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

14. Další bezpečnostní opatření

·Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

·V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena.

·V případě, že zákonný zástupce nebo jim pověřená osoba se při předávání nebo při vyzvedávání dítěte zdrží ve třídě, tedy mimo prostor šatny, své osobní věci je povinna si vzít sebou a nenechávat je
v prostoru přístupném jiným osobám.

 

Zákonní zástupci souhlasí s uveřejňováním seznamů a fotografií tříd a dětí na webových stránkách školy, v budově školy a při jiných prezentacích propagující aktivity školy. Zákonní zástupci svým podpisem stvrzují souhlas a seznámení se se školním řádem mateřské školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád nabývá platnost dne 1.září 2016.

 

 

 

 

 

 ……………………………….

Mgr. Anna Štěpánová

 ředitelka mateřské školy

                                                                                                   

                                                                             

                                                                                     

 

 

 

 

 

Důležité informace:
"navštěvujte naše nově webové stránky http://www.ms-modry-slon.cz/."


Mateřská škola - U modrého slona, Slovenská 2872, Karviná-Hranice :: Kontakt :: skolka_sablona

 

 

           
Mateřská škola
Slovenská 2872
733 01  Karviná - Hranice

 

 

Kde nás najdete   


 

Důležité informace:
"navštěvujte naše nově webové stránky http://www.ms-modry-slon.cz/."