Česká školní inspekce

Moravskoslezský inspektorát

 

 

 

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

čj. ČŠIT-52/10-T

Název školy:

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872

Adresa:

Slovenská 2872, 733 09  Karviná-Hranice

Identifikátor:

600 135 730

IČ:

64 62 86 04

Místo inspekce:

Mateřská škola Slovenská 2872, 733 09  Karviná-Hranice

Termín inspekce:

8. – 10. prosinec 2009

Předmět inspekční činnosti

·         Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

·         Hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu mateřské školy a jeho souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání podle ustanovení §174 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

·         Získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí a činnosti mateřské školy podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika školy

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 (dále MŠ) se sídlem Slovenská 2872, 733 01  Karviná-Hranice je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Karviná se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24  Karviná-Fryštát. V souladu s údaji uvedenými v rejstříku škol a školských zařízení a ve zřizovací listině vykonává škola činnost mateřské školy a školní jídelny.

MŠ provozuje v celodenním režimu čtyři věkově smíšené třídy pro děti 3 – 7leté včetně dětí s odloženou školní docházkou a integrovaných dětí se zdravotním postižením. Provozní kapacita objektu povoluje přijmout maximálně 100 dětí. V průběhu tří let využila MŠ svou kapacitu průměrně na 88 % a důvodem této nižší hodnoty je snížení celkového počtu dětí v těch třídách, kde je integrováno zdravotně postižené dítě. O umístění dětí do MŠ je zájem díky jejím kvalitním podmínkám pro vzdělávání, velmi dobré komunikaci s rodičovskou veřejností a nabídce zájmových kroužků.

Současný počet dětí ve třídách:

1.      třída – 25 dětí

2.      třída – 18 dětí (z toho jedno integrované dítě)

3.      třída – 26 dětí

4.      třída - 19 dětí (z toho jedno integrované dítě)

Objekt školy je účelově zřízený pro předškolní vzdělávání a je v sídlištní zástavbě města. Dobře vyhovuje potřebám bezpečného provozu MŠ a zvolené organizace vzdělávání. Podstatné je, že v uplynulých deseti letech zajistil zřizovatel ve spolupráci s vedením školy úplnou vnější i vnitřní rekonstrukci budovy, která významně zlepšila její provozní podmínky. Součástí objektu je velká, dobře udržovaná zahrada s dostatečným vybavením pro hry dětí. Záměry, které jsou nyní ve fázi projektové dokumentace, počítají od roku 2010 s vybudováním hřiště a tím i s dalším zlepšením podmínek pro pohyb dětí.

Stravování zajišťuje škola prostřednictvím vlastní školní jídelny, která plně respektuje potřeby dětí a organizaci průběhu vzdělávání. V roce 2009 byl rekonstruován její prostor včetně vybavení a nyní lépe vyhovuje stanoveným hygienickým podmínkám.   

Provozní doba MŠ je stanovena po dohodě s rodiči a dle podmínek školy od 6:00 do 16:00 hodin.

V MŠ pracuje 14 zaměstnanců, z toho je 8 pedagogických pracovníků včetně ředitelky. Pouze jedna učitelka nemá kvalifikaci pro práci v MŠ. Výhodou školy je vysoká odbornost většiny pedagogů v oblasti předškolního vzdělávání a speciální pedagogiky, jejich zájem o zvyšování svého vzdělání. 

MŠ pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Modrý slon (dále ŠVP), který akcentuje pozitivní klima školy, všestrannou orientaci vzdělávání, podporu tvořivosti a komunikace. Na jeho základě jednotlivé třídy zpracovávají samostatné třídní vzdělávací programy.

Charakteristická je pro MŠ také široká škála nadstandardních vzdělávacích příležitostí, které zde již mají dlouhou tradici. Nabízejí seznamování s anglickým jazykem, tvořivou dílnu zaměřenou na keramiku pro děti a pro rodiče s dětmi. Velmi úspěšný je soubor Písklata, který se účastní soutěží a prezentuje se na veřejnosti. Předškolní děti se připravují na přechod do základní školy v zájmové skupině Předškoláček, hudební a pohybové nadání mohou děti rozvíjet v aktivitě s názvem Dramaťáček Slůně. Díky rozšířené odbornosti učitelek věnuje škola zvýšenou pozornost logopedické prevenci tím, že systematicky pracuje s dětmi, které mají řečové problémy.

Ve škole není provozován kamerový systém se záznamovým zařízením.

Ekonomické a materiální předpoklady školy

Ekonomické podmínky školy byly hodnoceny na základě ekonomických a výkonových ukazatelů za kalendářní roky 2007 a 2008, pro hodnocení roku 2009 byl použit schválený rozpočet.

Škola v hodnoceném období hospodařila s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu přidělenými na přímé náklady na vzdělávání, účelově přidělenými prostředky určenými k financování rozvojových projektů, neinvestičními příspěvky na provoz a investičními dotacemi z rozpočtu zřizovatele, dotacemi z fondu Primátora města Karviné a dotacemi z Fondu volného času dětí Statutárního města Karviná. Dotace ze státního rozpočtu činily v průměru 59 % z celkových ročních neinvestičních výdajů školy. Celkové neinvestiční výdaje v hlavní činnosti ze státního rozpočtu mají v hodnoceném období stoupající tendenci. Poskytnuté finanční prostředky státního rozpočtu škola použila zejména na platy, související zákonné odvody, ostatní platby za provedenou práci, další vzdělávání pedagogických pracovníků a na učební pomůcky.

V období let 2007 až 2009 byl zaznamenán stabilní počet přijatých dětí do MŠ a tomu odpovídal přepočtený počet pedagogických pracovníků. Mzdové náklady byly v období let 2007 a 2008 téměř vyrovnané, v roce 2009 se předpokládá nárůst nákladů z důvodu pokrytí potřeby prostředků na vyšší platové stupně pedagogických pracovníků a použití účelově určených finančních prostředků na rozvojové projekty.

Analýzou čerpání ostatních neinvestičních výdajů bylo zjištěno, že ve sledovaném období činil podíl ostatních neinvestičních výdajů (zákonné odvody z platů, učební pomůcky a další vzdělávání pedagogických pracovníků) na celkových neinvestičních výdajích v průměru 57 %. V hodnoceném období byly výdaje na učební pomůcky hrazeny z prostředků státního rozpočtu a částečně z rozpočtu zřizovatele. Jejich objem byl nejnižší v roce 2007, v roce 2008 a 2009 se mírně zvýšil a výše finančních prostředků byla vyrovnaná. Výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků financované ze státního rozpočtu byly ve sledovaných letech srovnatelné a umožnily využití základních vzdělávacích seminářů.

Škola využila možností získávání finančních prostředků z rozvojových projektů. V roce 2008 a 2009 použila účelové finanční prostředky k realizaci dvou etap rozvojového projektu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce k financování mzdových nákladů a souvisejících odvodů. V roce 2009 škola použila účelové prostředky k financování dvou etap rozvojového projektu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků.

V roce 2007 a 2008 škola použila poskytnuté dotace z Fondu Primátora Statutárního města Karviná na úhradu výdajů celostátní finálové soutěže Pískání pro zdraví. V roce 2007 až 2009 škola použila poskytnuté dotace z Fondu volného času dětí Statutárního města Karviná na realizaci projektů se zaměřením na pohybové hry, karneval, aerobic a bruslení dětí. Z grantů poskytnutých v roce 2007 až 2009 odborem životního prostředí Statutárního města Karviná financovala škola projekty podporující ekologické aktivity. Uvedené účelové finanční prostředky byly ve sledovaném období použity v souladu s cíli projektů.

Z dotací zřizovatele škola v roce 2008 vykazovala investiční výdaje na rekonstrukci sociálního zařízení a v roce 2009 rozpočtuje investiční výdaje na rekonstrukci podlahových krytin a zdravotechniky.

Finanční prostředky, které škola čerpala ve sledovaném období 2007 - 2009 byly využity účelně, hospodárně a v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Jejich výše byla dostatečná k zajištění záměrů uvedených ve ŠVP.

Hodnocení školy

Rovnost příležitostí ke vzdělávání

Přijímací řízení probíhá ve zveřejněném termínu stanoveném školou nebo v průběhu roku. Informace o jeho podmínkách a o kritériích pro přijímání dětí jsou veřejně přístupné a jsou v souladu s platným zákonným ustanovením. Rodiče mají možnost získat informace o škole na jejích internetových stránkách, v místním tisku nebo přímo ve škole. Před nástupem dítěte do MŠ mají rodiče příležitost seznámit se s prostředím školy, k dispozici mají ŠVP a školní řád.

MŠ opakovaně přijímá k docházce děti se speciálními vzdělávacími potřebami a integruje je do běžných tříd. Vytváří jim podmínky k začlenění do vzdělávacího procesu tím, že zvyšuje odbornost svých pracovníků v oblasti speciální pedagogiky, přizpůsobuje prostředí tříd např. snížením počtu dětí, úzce spolupracuje s rodiči těchto dětí a konzultuje své vzdělávací postupy s odborníky. Učitelky při své pedagogické práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami využívají individuální plány, které zpracovaly na základě doporučení specializovaného pracoviště.

Školní řád přehledně a s ohledem na zájmy dětí upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Specifikuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ, provoz a vnitřní režim, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace. Školní řád je zveřejněn na přístupném místě a prokazatelně s ním byli seznámeni zaměstnanci a zákonní zástupci dětí. Školní matriku vede škola přehledně a správně. Obsahuje všechny údaje o jednotlivých dětech dle příslušného ustanovení školského zákona. Škola dostatečně zajistila ochranu údajů o dětech zabezpečením dokumentace.

Vedení školy

Ředitelka zpracovala ve spolupráci s pedagogickým kolektivem školní vzdělávací program, který je platný pro školní rok 2009/2010 a sestavila jej na základě účinné analýzy předchozí verze programu. Přehledně a srozumitelně zde vymezuje strategii vzdělávání v MŠ a zároveň poskytuje dostatek prostoru pro tvorbu třídních vzdělávacích plánů, které profilují činnost každé třídy. Obsah ŠVP je zpracovaný v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV), zohledňuje možnosti školy a dokumentuje její záměry. Ve škole je zveřejněn na veřejně přístupném místě.

Ředitelka školy splňuje předpoklady pro výkon své funkce, plní povinnosti, které jí ukládá školský zákon a vede průkazně dokumentaci školy. Svým vedením zajišťuje kontinuální rozvoj školy v oblasti jejich podmínek i inovačních změn v pedagogické práci. Způsob vedení školy dokládá také dobrou komunikaci se zaměstnanci, vzájemný respekt a profesní porozumění. Ředitelka při svém pedagogickém řízení prokazuje vysokou metodickou erudici. Výsledkem  její dlouhodobé personální strategie je kvalifikovanost většiny učitelek a efektivní podpora jejich dalšího vzdělávání. Učitelky jsou aktivní ve využívání nabídky vzdělávacích seminářů. Ředitelka a jedna z učitelek si dále zvyšují vzdělání vysokoškolským studiem. Pro profesní rozvoj začínajících učitelek a nekvalifikované učitelky zajistila ředitelka účinný systém metodické podpory, který umožnil jejich dobrou orientaci v problematice předškolního vzdělávání.

Systém vlastního hodnocení školy pozitivně ovlivňuje strategii řízení tím, že činnost MŠ posuzuje kriticky a komplexně. Ředitelka na jeho základě přijímá efektivní opatření směřující ke zvyšování kvality školy a postupnému zavádění inovací do pedagogické praxe zejména v oblasti organizace a forem vzdělávání.

Pro MŠ je charakteristické, že své podmínky pro vzdělávání neustále vylepšuje a inspiruje se přitom současnými trendy v předškolním vzdělávání. Vedení školy je aktivní ve vyhledávání různých zdrojů pro financování svých aktivit. Zapojuje se do grantových nabídek předkládáním vlastních projektů, využívá sponzoring. Škola efektivně využívá své finanční prostředky zejména tím, že reálně plánuje svůj rozvoj a inovace ve svém vybavení.

Předpoklady pro řádnou činnost školy

Prostředí školy je čisté, bezpečné a přizpůsobené záměrům ŠVP. Každá třída má samostatné prostory, které jsou světlé a dispozičně přehledné. Všechny byly v průběhu let 2006 – 2008 také nově vybaveny vnitřním zařízením, realizovala se zde rekonstrukce osvětlení a sociálního zázemí. Vnitřní výzdobu tvoří zejména děti svými výtvarnými pracemi. MŠ disponuje dostatečným množstvím hraček a spotřebního materiálu, průběžně obnovuje metodické vybavení učebními pomůckami a literaturou. Ve škole je také dobrá vybavenost informačními technologiemi (PC, internet, internetové stránky, výukové programy), které jsou ve škole k dispozici učitelkám i dětem. Je zřejmé, že prioritou školy je průběžná optimalizace prostředí vzhledem k dětem a podmínkám průběhu vzdělávání. Zatím však zcela chybí pracovní zázemí pro učitelky, jejich vzájemnou komunikaci a přípravu na práci s dětmi.

Pedagogický program se cíleně věnuje problematice ochrany dětí před vznikem úrazů a sociálně-patologickými jevy. Dokumentace tříd dokladuje poučení dětí o zdravotních či bezpečnostních rizicích. Ve sledovaném období tří let zde nebyl evidován závažný úraz. Školní řád vymezuje podmínky školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Zaměstnanci školy byli prokazatelně proškoleni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO).

Průběh vzdělávání

Inspekční tým posuzoval celodenní průběh vzdělávání dětí a sledoval kontinuitu programu v dokumentech školy. Vzdělávání se zde uskutečňovalo podle třídních vzdělávacích programů, které učitelky tvoří v návaznosti na strategii ŠVP.

Program tříd měl formu integrovaných bloků s tematickým zaměřením, které prolínalo většinou činností. Obvykle byl program diferencovaný z hlediska náročnosti a dobře motivovaný k povzbuzení zájmu dětí. Celková organizace vzdělávání směřovala k prolínání spontánních zájmových aktivit dětí s řízenými činnostmi. Děti měly dostatek prostoru pro hry a jejich dokončení dle svého vlastního tempa. Učitelky jim také příležitostně nabízely dílčí aktivity pro individuální rozvoj, které směřovaly k rozvoji dětské paměti, pozornosti, orientace v prostoru a jemné motoriky. Věnovaly se také výtvarným a pracovním činnostem (nalepování, vystřihování, kreslení a vybarvování) motivačně orientovaným na aktuální téma.

Sledované řízené činnosti odpovídaly stanoveným záměrům a učitelky také příležitostně navazovaly na přímé zkušenosti dětí vyplývající z pozorování. V průběhu vzdělávání využily dostatek vhodných pomůcek. Přirozeným způsobem začlenili do celodenního průběhu vzdělávání ve dvou třídách výuku také anglického jazyka. Odpolední program od 13:00 hodin podstatně ovlivňovala nadstandardní nabídka zájmových aktivit, která rozšiřuje vzdělávací příležitosti v MŠ. Děti je navštěvují s velkým zájmem, pracují zde v malých skupinách a dosahují zajímavých výsledků, se kterými se prezentují i na veřejnosti.   

Ve dvou třídách s integrovanými zdravotně postiženými dětmi vhodně přizpůsobili organizaci programu pro jejich dobré začlenění do procesu vzdělávání a do vnitřních vztahů skupiny. Vzhledem k obtížnosti práce s těmito dětmi je zde delší doba, kdy společně pracují dva pedagogové a individuálně se dětem věnují. V celkové organizaci programu pak více preferují skupinovou organizaci a řeší ve větší míře problematiku sociálních vztahů. Výsledky integrace postižených dětí jsou v MŠ velmi dobré.

Dílčí vzdělávací aktivity podporující výchovu ke zdraví jsou dle zápisů v třídní knize celoročně součástí vzdělávacího programu. Pohyb je každodenní součástí programu tříd ve formě spontánního pohybu i řízeného se zaměřením na správné držení těla a koordinaci. Ve třídách děti také běžně využívaly dobré vybavení ke spontánnímu pohybovému rozvoji. Správnou životosprávu zajišťuje dětem vhodně zvolený časový režim pedagogického programu, organizace stravování a pitného režimu. Každý den, s přihlédnutím k aktuálním povětrnostním podmínkám, děti pobývají venku.

Klima ve třídách umožnilo přirozenou komunikaci mezi dětmi. V běžných situacích projevovaly základní společenské návyky, byly vstřícné k pomoci druhým dětem a při řešení běžných situací a konfliktů uplatňovaly vhodná pravidla soužití ve skupině.

Během vzdělávání učitelky motivovaly děti pozitivním, obvykle obecněji formulovaným hodnocením, a tím u nich posilovaly pocit úspěšnosti. Vedou si individuální diagnostiku dětí, kde posuzují jejich komplexní rozvoj.

Partnerství

Škola dobře spolupracuje s rodiči. Poskytuje jim průběžné informace o vzdělávací činnosti a výsledcích dětí. Rodiče jsou ve škole vítanými partnery a mají dle plánovaných akcí dostatek příležitostí zapojit se do různých aktivit pořádaných školou pro rodiče s dětmi. Dobře zde funguje odborné poradenství při specifických problémech s výchovou a vzděláváním dětí, zejména odborné a kvalifikované poradenství v oblasti logopedické péče a integrace zdravotně postiženého dítěte. Škola má vlastní internetové stránky, které intenzivně využívá ke své prezentaci a poskytování informací. Na chodbě MŠ je pro veřejnost k dispozici galerie dětských prací. Škola průběžně sleduje a vyhodnocuje efektivitu této spolupráce s cílem hledat nové formy součinnosti obou stran.

Akce školy dokladují aktivní a pravidelné využívání partnerských vztahů s různými kulturními institucemi a zájmovými spolky, jejichž nabídka obohacuje vzdělávací program. Škola také pravidelně organizuje předplavecký výcvik, zájmové dílny s rodiči a dětmi, výstavy dětských prací, exkurze a besedy.

Zapojováním do řady projektů vyhlášených Statutárním městem Karviná (např. v roce 2009 projekty - Lidové tradice v naší zemi, Dílničky, Flétnový soubor Písklata, Beskyde, kdo po tobě ide) rozšiřuje své vzdělávací příležitosti. Využívá je k prohlubování vazby rodiny a školy, propojuje aktivity MŠ se společenským životem města  a často se jejich prostřednictvím orientuje na oblast environmentální výchovy.

Velmi efektivní vztahy rozvíjí MŠ se Základní školou Mendelova v Karviné. Jedná se především o návaznost ve výuce anglického jazyka, ale také o další spolupráci podporující bezproblémový přechod dětí do 1. třídy.

MŠ aktivně spolupracuje také s poradenskými institucemi, odbornými pracovišti. Vzhledem k integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je podstatná a účinná spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálním pedagogickým centrem a klinickým logopedem. 

Ve školním roce 2006-2007 navázala škola zahraniční spolupráci s polskou mateřskou školou. Jedná se o zajímavý vzdělávací projekt, který je postaven na osobních kontaktech dětí i učitelů, vzájemných návštěvách a získávání zkušeností. 

Spolupráce se zřizovatelem je ředitelkou školy hodnocena jako velmi dobrá. O koncepčních záměrech MŠ je zřizovatel pravidelně informován a dobře spolupracuje při řešení provozních záležitostí školy.

Projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu; výsledky vzdělávání dětí

Třídní vzdělávací programy orientují prostřednictvím plánovaných činností průběh vzdělávání na osvojování klíčových kompetencí a v praxi učitelky akceptují osobní předpoklady dětí. Výsledkem pedagogické práce je, že děti jsou v MŠ spokojené a aktivní, dobře se v prostředí a vnitřních pravidlech orientují.

Ze sledování zejména starších dětí je zřejmé, že se na průběh vzdělávání obvykle dobře soustředí a projevují se většinou samostatně. Umí spolupracovat s ostatními dětmi a přirozeně začleňují do svých aktivit mladší děti. Bez zábran mezi sebou komunikují a kontakt s dospělými jim nečiní potíže. Starší děti také většinou samostatně formulují své myšlenky a prožitky. Bez obav se vyjadřují výtvarnými prostředky. Archivované pracovní listy ukazují systematickou podporu dětí v oblasti rozvoje grafomotorických dovedností a v oblasti rozvoje myšlení. Nejstarší děti dovedou přiměřeně svým schopnostem koordinovat pohyby svého těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. Jsou pohybově aktivní a nebojácné. Děti samostatně užívají pohádkové knihy a encyklopedie. Pravidelnou součástí programu tříd je práce s texty a rozvoj soustředěného poslechu a porozumění textu.

Velmi dobré výsledky prokazuje škola v jazykovém vzdělávání. Děti ve dvou třídách přirozeným způsobem reagují na komunikaci v anglickém jazyce dle svých možností. Projevují o tuto činnost velký zájem. Pozitivem je návaznost jejich výsledků na dalším vzdělávacím stupni. Vynikajících výsledků dosahují děti také v dalších zájmových skupinách. Soubor Písklata dosahuje v národních soutěžích hry ve hře na zobcovou flétnu přední umístění. Výtvarné tvoření, např. keramika, je součástí výzdoby školy, ale také se uplatňuje na výtvarných soutěžích, výstavách či výzdobě veřejných prostor. Komunikace se základními školami dokládá dobrou připravenost dětí na přechod do 1. třídy. MŠ ji kromě běžného programu zajišťuje také speciálním vzdělávacím programem Předškoláček.  

Děti bez potíží přijaly pravidla soužití ve třídě, a to se projevuje pozitivními sociálními vztahy. Z jejich chování je také zřejmé, že dbají na své bezpečí a na zdraví své i ostatních dětí. Výsledky integrace dětí se zdravotním postižením jsou velmi uspokojivé. Dochází u nich k prokazatelnému osobnímu zlepšení a také ostatní děti přijaly jejich odlišnost s pochopením.

Výsledky vzdělávání prezentují třídy ve svých prostorách a na internetových stránkách školy, kde je mohou sledovat rodiče. Dokladem o průběhu a výsledcích vzdělávání je také bohatá fotodokumentace.

Celkové hodnocení školy

·         Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o jejím zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.

 

·         MŠ zajišťuje dětem rovnost v přístupu ke vzdělávání, při jejich přijímání do MŠ postupuje v souladu s platnými právními předpisy. 

 

·         Prostředí je bezpečné a vzdělávání směřuje k prevenci v oblasti ochrany zdraví dětí a ochraně před sociálně-patologickými jevy.

 

·         Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu škola užívá v souladu s účelem jejich poskytnutí. Výsledkem efektivního hospodaření a dobré finanční strategie školy je zkvalitňování materiálních a provozních podmínek, které se podílejí na zvyšování podnětnosti vzdělávání. Postupná rekonstrukce objektu MŠ včetně jeho vnitřního zařízení podstatným způsobem zlepšila materiální podmínky vzdělávání a zvýšila atraktivitu prostředí pro rodičovskou veřejnost.

 

·         Efektivní strategie řízení směřuje MŠ k jejímu průběžnému rozvoji. Škola má stabilní a převážně kvalifikované personální obsazení, které je vstřícné k inovacím v pedagogické práci.

 

·         Školní vzdělávací program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, jsou dostatečné k jeho zabezpečení.

·         Realizací svého ŠVP vytváří mateřská škola u dětí základní předpoklady pro získávání klíčových kompetencí v souladu s RVP PV. Vzdělávání probíhá v pozitivním klimatu a rozvíjí individuální zájmy dětí. Nabídka nadstandardních zájmových aktivit podstatně zvyšuje vzdělávací nabídku. Oblast environmentální výchovy a výchovy ke zdraví je přirozeným způsobem začleněna do celého programu  vzdělávání.  

 

·         Předškolní vzdělávání se v MŠ vyznačuje dobrou úrovní. Pozitivní jsou zejména inovace v organizaci průběhu vzdělávání, jeho individualizaci a partnerském přístupu k dětem. Dlouhodobé zkušenosti školy s heterogenním věkovým uspořádáním tříd ukazují na dobré výsledky při rozvoji sociálních vztahů mezi dětmi a na přirozené a efektivní procesy učení. Předškolním dětem věnuje škola zvýšenou pozornost v oblasti přípravy na přechod k povinné školní docházce.

 

·         Integraci zdravotně postižených dětí do běžných tříd řeší MŠ odborným způsobem a s ohledem na zájmy všech dětí. Zajistila vyhovující podmínky pro zvýšenou náročnost práce ve třídě. Výsledky začlenění do běžných tříd jsou u integrovaných dětí prokazatelně pozitivní.  

 

·         MŠ je aktivní školou, která cílevědomě směřuje ke svému rozvoji a reaguje na kvalitativní změny v předškolním vzdělávání, které vyplývají z požadavků RVP PV.

Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá

1.      Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola Karviná–Hranice Slovenská 2872 platná s účinností od 1. září 2009

2.      Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení, čj. 37671/2005/ŠMS/Pav/0008 ze dne 23. prosince 2005 – označení typu zařízení školního stravování, den zahájení činnosti školy

3.      Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení, čj. MSK 109671/2007/Luk ze dne 16. července 2007 – změna zápisu o ředitelce školy

4.      Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení, čj. MSK 168564/2009 ze dne 15. října 2009 – změna zápisu o ředitelce školy

5.      Výkaz o mateřské škole S 1-01 podle stavu k 30. září 2008, 2009

6.      Směrnice mateřské školy č.1/2006 - Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole platná s účinností od 1. března 2006

7.       Směrnice mateřské školy čj.118/2007 – Směrnice školy k ochraně osobních údajů ze dne 3. října 2007

8.      Školní řád mateřské školy platný s účinností od 30. září 2009, čj. 139/2009

9.      Směrnice mateřské školy č.2/2009 – Organizační řád mateřské školy platný s účinností od 1. února 2009

10.  Školní vzdělávací program s názvem Modrý slon platný pro školní rok 2009/2010

11.  Školní vzdělávací program s názvem Modrý slon platný pro školní rok 2008/2009

12.  Třídní vzdělávací programy za školní rok 2008/2009 a 2009/2010 – všechny třídy MŠ

13.  Vlastní hodnocení školy za období roku 2008/2009

14.  Záznamy o individuálním hodnocení dětí

15.  Rozhodnutí o přijetí všech dětí do mateřské školy ke dni inspekce

16.  Školní matrika – školní rok 2009/2010

17.  Přehled docházky dětí do mateřské školy za školní rok 2009/2010

18.  Personální dokumentace všech pedagogických pracovníků mateřské školy – doklady o dosaženém vzdělání a účasti na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

19.  Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2007, 2008, 2009

20.  Kniha evidence úrazů dětí záznamy za rok 2007, 2008, 2009

21.  internetové stránky www.ms-slovenska.cz

22.  Změna rozpočtových ukazatelů v oblasti přímých nákladů na vzdělávání na rok 2007 vydaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, spis. zn. MSK 151644/2007 ze dne 3. 10. 2007

23.  Rozpis přímých výdajů na rok 2008 vydaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, spis. zn. MSK 37473/2008 ze dne 28. 2. 2008

24.  Účelová neinvestiční dotace na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce na rok 2008“ vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, spis. zn. MSK 143427/2008 ze dne 4. 9. 2008

25.  Rozpis přímých výdajů na vzdělávání a další účelové neinvestiční prostředky na rok 2009 vydaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, spis. zn. MSK38978/2009 ze dne 3. 3. 2009

26.  Změna ukazatelů v oblasti přímých výdajů na vzdělávání a další účelové neinvestiční prostředky na rok 2009 vydaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, spis. zn. MSK 65071/2009 ze dne 17. 4. 2009

27.  Účelové neinvestiční prostředky na rok 2009 vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, spis. zn. MSK 101625/2009 ze dne 11. 6. 2009

28.  Sdělení finančního plánu na rok 2007 vydané Statutárním městem Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor školství a kultury č. j. 66183/2007 ze dne 21. 3. 2007

29.  Sdělení o poskytnutí dotace z Fondu primátora města Karviné č. j. 113557/2007 ze dne 22. 5. 2007

30.  Sdělení o poskytnutí dotace z Fondu volného času dětí Statutárního města Karviná, vydané Statutárním městem Karviná, Fondem volného času dětí ze dne 19. 11. 2007

31.  Výsledek grantového řízení na projekty podporující ekologické aktivity na rok 2007/2008 vydaný Statutárním městem Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor životního prostředí č. j. 208369/2007 ze dne 9. 11. 2007

32.  Sdělení finančního plánu na rok 2008 vydané Statutárním městem Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor školství a kultury č. j. MMK/0477840/2008 ze dne 14. 3. 2008

33.  Rozpočtové opatření v roce 2008 vydané Statutárním městem Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor školství a kultury č. j. MMK/157962/2008 ze dne 21. 11. 2008

34.  Sdělení o poskytnutí dotace z Fondu primátora města Karviné č. j. MMK/065973/2008 ze dne 20. 5. 2008

35.  Sdělení o poskytnutí dotace z Fondu volného času dětí Statutárního města Karviná, vydané Statutárním městem Karviná, Fondem volného času dětí ze dne 10. 11. 2008

36.  Výsledek grantového řízení na projekty podporující ekologické aktivity na rok 2008/2009 vydaný Statutárním městem Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor životního prostředí č. j. 145617/2008 ze dne 23. 10. 2008

37.  Sdělení finančního plánu na rok 2009 vydané Statutárním městem Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor školství a kultury č. j. MMK/045273/2009 ze dne 26. 3. 2009

38.  Výsledek grantového řízení na projekty podporující ekologické aktivity na rok 2009/2010 vydaný Statutárním městem Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor životního prostředí č. j. MMK/126780/2009 ze dne 1. 9. 2009

39.  Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavený k 31. 12. 2007 ze dne 4. 2. 2008

40.  Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavený k 31. 12. 2008 ze dne 29. 1. 2009

41.  Výsledovka středisek za rok 2007 ze dne 18. 1. 2008

42.  Výsledovka středisek za rok 2008 ze dne 3. 2. 2009

43.  Účetní závěrka za rok 2007

44.  Účetní závěrka za rok 2008

 

Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu:

 Česká školní inspekce, Štefánikova 9, 741 01  Nový Jičín.

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce.

Složení inspekčního týmu

V Novém Jičíně 8. ledna 2010

 

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Jarmila Španihelová

………………………………………………..

Mgr. Hana Štefková

………………………………………………..

Bc. Zdenka Trubačová

………………………………………………..

Podpis ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

 

V ……………………….  dne …………………….

 

(razítko)

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Anna Štěpánová – ředitelka školy

……………………………………………….


Připomínky ředitelky školy

Datum

Text

     

Připomínky byly/nebyly podány.

 

Důležité informace:
"navštěvujte naše nově webové stránky http://www.ms-modry-slon.cz/."


Mateřská škola - U modrého slona, Slovenská 2872, Karviná-Hranice :: Kontakt :: skolka_sablona

 

 

           
Mateřská škola
Slovenská 2872
733 01  Karviná - Hranice

 

 

Kde nás najdete   


 

Důležité informace:
"navštěvujte naše nově webové stránky http://www.ms-modry-slon.cz/."